СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКИ РАЗВОЈ
/content/pages/onama/rukovodstvo/sonja_rakic.jpg
Контакт информације
 телефон
+381 11 715 26 01
 е-пошта

 

 

 

Соња Ракић, дипл. геод. инж.

Помоћник директора Сектора за стратешки развој

Организационе јединице сектора:

1) Одељење људских ресурса

 • Одсек за радно-правне односе;
 • Одсек за развој и обуку.

2) Одељење за стратешко планирање,информисање и сарадњу

 • Одсек за информисање и сарадњу;
 • Група за Кориснички сервис.

3) Одељење архива

 • Одсек дигиталног архива;
 • Одсек аналогног архива.
У Сектору се обављају послови
 • припрема и предлог аката из области стратешког планирања у циљу фукционисања Републичког геодестског завода, управљања људским ресурсима и интерне и екстерне комуникације;
 • вођење кадровске и друге евиденције;
 • израда појединачних аката из области радно-правних односа у циљу остваривања права и обавеза запослених из радних односа;
 • планирање и реализација комплетног циклуса запошљавања;
 • каријерно вођење у складу са потребама Завода;
 • обучавање запослених према захтевима осталих Сектора;
 • креирање циљева према Стратегији и процењеном развоју Завода;
 • креирање процедура рада, њихова имплементација и контрола у свим Секторима;
 • успостављање система праћења учинка и оцене рада запослених;
 • припрема аката за потребе вођења дисциплинских поступака;
 • предлагање мера за унапређење процеса рада користећи људске ресурсе;
 • интерно и екстерно информисање и комуникација;
 • креирање PR службе (службе за односе са јавношћу) и остваривање позитивне слике у јавности кроз стратегију односа са јавношћу;
 • праћење и контрола спровођења плана рада Завода;
 • праћење и предлагање имплементације нове технологије из делокруга Завода;
 • учешће у изради стратешких докумената Завода;
 • учешће у припреми стручних основа за израду нацрта закона и предлога подзаконских аката из делокруга рада Завода;
 • сарадња са осталим унутрашњим јединицама Завода у циљу остваривања радних задатака, учешћа у реализацији међународних и донаторских пројеката;
 • учешћа у изради средњорочног програма радова Завода;
 • израде плана рада Сектора и праћења његове реализације .