СЕКТОР ЗА НАДЗОР И КОНТРОЛУ
/content/pages/english/Structure/SDj-1 copy.png
Контакт информације
 телефон
+381 11 715 26 03
 е-пошта

 

 

Саша Ђуровић, дипл. геод. инж.

Помоћник директора Сектора за надзор и контролу

Организационе јединице сектора:

1) Одељење стручног надзора

 • Одсек за стручни надзор над државним премером
 • Одсек за стручни надзор над катастром

2)Одсек за инспекцијски надзор

3)Одсек надзора над управним пословима

4)Јединица унутрашње контроле

У Сектору се обављају послови
 • стручног надзора, прегледа и пријема геодетских радова на пројектовању, реализацији и одржавању тачака државног референтног система, односно референтних мрежа, нивелманских мрежа и геодетске снове за снимање детаља, прикупљању и обради података за потребе катастарског и комасационог премера, премера водова, топографског премера и премера државне границе;
 • стручни и управни надзор над оснивањем, одржавањем и обновом катастра непокретности и оснивањем и одржавањем катастра водова;
 • стручни надзор, преглед и пријем радова над комасационом проценом, катастарским класирањем и бонитирањем земљишта у областима катастарског премера, обнове катастра непокретности, комасационог премера и уређења земљишње територије комасацијом;
 • надзор над формирањем, одржававањем дистрибуцијом и заштитом база података катастра непокретности, дигиталног катастарског плана и катастра водова;
 • прикупљање техничке документације и припрема одлука о промени граница катастарских општина;
 • техничка контрола главних пројеката; контрола вођења регистра државне границе;
 • давање стручних мишљења и израда решења у поступку издавања и одузимања геодетских лиценци и лиценци за рад геодетских организација;
 • давање стручних мишљења и израда решења у поступку издавања и одузимања овлашћења за снимање из ваздушног простора Републике Србије за потребе државног премера;
 • вођење регистра геодетских лиценци и лиценци за рад геодетских организација;
 • надзор над радом геодетских организација;
 • израда решења о стављању у службену употребу базе података дигиталног катастарског плана;
 • израда решења о потврђивању катастра непокретности и о формирању комисија за излагање података на јавни увид;
 • давање стручне помоћи ужим унутрашњим јединицама Завода у домену делокруга Сектора;
 • планирање, организовање, руковођење, пружање стручне помоћи и надзор над радом државних службеника;
 • давање одговора и објашњења по пријавама, притужбама и поднесцима физичких и правних лица;
 • учешће у реализацији међународних и донаторских пројеката;
 • учешће у припреми стручних основа за израду нацрта закона и предлога подзаконских аката из делокруга Сектора;
 • израда плана рада Сектора и праћења његове реализације.