СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИКУ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Сектор за катастар непокретности
Контакт информације
 телефон
+381 11 715 26 06
 е-пошта

 

 

 

Данка Гарић, струк. инж. геод. - специјалиста

Помоћник директора Сектора за информатику и комуникационе технологије

 

Организационе јединице сектора:

1) Одељење за информатичку подршку

 • Одсек за системску и серверску подршку;
 • Одсек за комуникационе технологије;
 • Одсек за help desk.

2) Одељење за геодетски информациони систем

 • Одсек за информациони систем дигиталног геодетског плана;
 • Одсек за информациони систем катастра водова;
 • Одсек за информациони систем адресног регистра;
 • Одсек за информациони систем катастра непокретности и катастра земљишта.

3) Одељење за развој и примену информационих технологија

 • Одсек за пројектовање и развој информационих система;
 • Одсек за развој сервиса и веб технологије.
У Сектору се обављају послови
 • развој,  пројектовање  и реализацију  информационо-комуникационих  технологија  (ИКТ)  за потребе  Завода;
 • израду  и  имплементацију  ИКТ  стратегије;  подршку  имплементацији  и одржавању геодетско-катастарског  информационог  система  према  дефинисаним  принципима;
 • праћење развоја ИКТ и припрема предлога за њихову примену;
 • управљање, развој и одржавање архитектуре  и  структуре  података  из  надлежности  Завода;
 • учешће  у пројектовању  информационих  система  (ИС)  за  потребе  Завода;  имплементацију савремених  ИКТ  за администрацију  података,  развој  и  одржавање  информационих система;
 • одржавање информационог система катастра непокретности
 • генерисање и дистрибуцију  извештаја  по захтеву  корисника  из  база  података  катастра непокретности; 
 • управљање  и  развој  Националне инфраструктуре  геопросторних података  (НИГП)  укључујући  ажурирање  стратегије успостављања  НИГП-а  и имплементацију  акционог  плана;  <
 • развој  и  управљање  националним геопорталом;
 • усаглашавање  са  међународним  стандардима  и  препорукама  у  области  ИКТ  и геоинформација;
 • управљање и одржавање рачунарске мреже Завода и повезивање са другим органима  државне  управе  ради  реализације  пројекта  е-управе;
 • одржавање WEB  стране Завода;  развој  и  одржавање  WEB  апликација  и  сервиса  Завода; предлагање процедура за контролу квалитета и сигурности података и система као и примену  усвојених  процедура;
 • праћење  савремених  тенденција  у  развоју  ИКТ  и области геоинформација; израду предлогаплана набавке и спецификације за набавку рачунарске и комуникационе опреме;ажурирање базе података о рачунарској опреми Завода; 
 • директну  пословну комуникацију  и  сарадњу  са  Службама  за  катастар непокретност и  у  областима  из  делокруга  Сектора;  учешће  у  реализацији међународних и донаторских пројеката;
 • учешће у припремистручних основа за израду нацрта закона и предлога подзаконских аката из делокруга Сектора; учешће у изради средњорочног програма радова Завода; израду плана рада Сектора ипраћења његове реализације.