СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Сектор за правне послове
Контакт информације
 телефон
+381 11 715 26 07
 е-пошта
Миљана Кузмановић,  дипл. правник 
Помоћник директора Сектора за правне послове
Организационе јединице сектора:

1)Одељење правних и имовинских послова

 • Одсек за нормативно - правне послове;
 • Одсек за имовинско правне послове;
 • Одсек за опште послове и одржавање.

2)Одељење за другостепени поступак

3)Одељење за јавне набавке

У Сектору се обављају послови
 • израдe нацрта закона и подзаконских аката из делокруга Завода; давања мишљења на нацрте закона и других правних аката чији су предлагачи други органи државне управе;
 • припремања стручних мишљења и давања објашњења о примени закона и подзаконских општих аката из делокруга Завода;
 • иницирањa доношења закона и подзаконских аката из делокруга Завода, као и њихових измена и допуна у циљу хармонизације са прописима Европске уније;
 • израде поднесака у судским и осталим поступцима; обраде захтева за пружање услуге израде нових картографских публикација;
 • израда уговора из области картографских публикација; припреме и израде одлука по жалбама изјављеним на одлуке првостепених органа у области катастра непокретности и катастра водова;
 • израда одговора на тужбе у управним споровима, као и поступање по налозима Управног суда; пријема, достављања, архивирања и излучивања архивске грађе;
 • одржавања објеката и возног парка Завода;
 • јавне набавке добара, услуга и радова за потребе Завода; вођења евиденција о додели уговора о јавним набавкама добара, услуга и радова;
 • складиштења; ажурирања база података о, возилима, одлукама и уговорима Завода; директне пословне комуникације и сарадње са Службама за катастар непокретности у областима из делокруга Сектора;
 • сарадња са другим ужим организационим јединицама Завода у домену рада; сарадње са надлежним републичким органима;
 • давања одговора и објашњења по пријавама и притужбама физичких и правних лица;
 • учешћа у реализацији међународних и донаторских пројеката; учешћа у изради средњорочног програма радова Завода;
 • израде плана рада Сектора и праћења његове реализације.