СЕКТОР ГЕОДЕТСКИХ ПОСЛОВА
Сектор за топографију и картографију
Контакт информације
 телефон
+381 11 715 26 05
 е-пошта

 

 

 

Јелена Матић Вареница, дипл. геод. инж.

Помоћник директора Сектора геодетских послова

Организационе јединице сектора:

1) Одељење основних геодетских послова

 • Одсек за оперативне послове;
 • Одсек за уређење земљишне територије;
 • Група за премер и вођење регистра државне границе.

2) Одељење за оперативне послове државног премера

 • Одсек за оперативне послове;
 • Одсек за уређење земљишне територије;
 • Група за премер и вођење регистра државне границе.

3) Одељење за картографију

 • Одсек за државне карте;
 • Одсек за тематске карте;
 • Одсек за дигиталну штампу и репарацију.

4) Одељење за топографију

 • Одсек за основни топографски модел ;
 • Одсек за фотограметрију;
 • Одсек за даљинску детекцију;
 • Група за администрирање топографских података

5) Центар за геомагнетизам и аерономију „Милутин Миланковић“

 • Одсек за опсерваторијска мерења и испитивања;
 • Одсек за геомагнетски премер.
У Сектору се обављају послови
 • пројектовања, реализације и одржавања просторних, хоризонталних, вертикалних, гравиметријскихи астрономских референтнихмрежа Републике Србије, тригонометријске мреже, мреже нивелмана високе тачности, астрономске и гравиметријске мреже;
 • прикупљања података за потребе одређивања параметара трансформације, одређивања параметара и резидуала за усвојени модел трансформације;
 • дефинисања процедура и поступака за трансформацију премера у нови координатни систем;  
 • пројектовања и унутрашње контроле над реализацијом  имплементације новог координатног система , мреже перманентних станица глобалних навигационих сателитских система (ГНСС), премер, обнављање,  обележавање  и  одржавање  граничних  ознака  и  граничне  линије  на  државним границама  регионалног и локалног гравиметријског премера ;
 • одређивања геоида, дигиталног модела рељефа за потребе основних г геодетских радова;  
 • израде и одржавања информационог система о основним геодетским радовима као подсистема геодетског информационог система ;
 • обележавања и одржавања граничне линије и граничних ознака на државним границама; пројектовања и реализације геодетске основе за државни премер;
 • учешћа у изради пројеката катастарског,  топографског и комасационог премера и њихова реализација ;
 • сложенијих контролних геодетских мерења извршених у поступку одржавања катастра , по захтеву организационе  јединице  надлежне  за инс пекцијске послове;
 • катастарског класирања, бонитирања земљишта и комасационе процене земљишта;  
 • израде  техничке  документације  за  извођење  топографског  премера,  припреме  и  планирања  периодичног  снимања  територије  Републике  Србије  из  ваздуха;
 • претходних  радо ва  за  израду  техничке  документације  за формирање  топографско - картографске базе  података  и  државних  карата;
 • праћења реализације снимања из ваздуха (аерофотограметријског, LIDAR, и  др.); 
 • вођења  регистра  аерофотограметријских  и  сателитских  снимака; 
 • обраде  фотограметријског  материјала;  аеротриангулације; 
 • израде  дигиталног  ортофотоа;  
 • вођења регистра израђених и оверених ортофотоа;
 • израде и ажурирања висинских  модела; 
 • вођења  регистра  израђених  висинских  модела;  прикупљања  и  одржавања  основног топографског модела;
 • прикупљања података и вођења регистра географских  имена;
 • припреме  и  израде  картографског  кључа  за  основну  државну  карту  и  друге  топографске  карте; 
 • израде  основне  државне  карте,  других  топографских  карата,  прегледних  и  тематских  карата  и  других  картографск их  публикација; 
 • поступања  по  захтевима  за  издавање  сагласности  за  издавање  картографских  публикација;  
 • обезбеђивања,  анализе,  и  обраде  сателитских  снимака  и  ортофотоа  израђеног  на бази сателитских снимака;  
 • развој алгоритма за аутоматску и полуаутоматску обраду  сателитских  снимака;  израде  производа  применом  метода  даљинске детекције;
 • вођења  евиденције  о  орторектификованим  сателитским  снимцима  и  производима  даљинске детекције;  картографске обраде и израде наставних средстава; уредништва  и издаваштва;
 • штампе картографских и других производа;  
 • израде предлога издавачког плана; архивирања и дистрибуције података који се израђују у оквиру Сектора; 
 • вођења регистра о обрађеним, архивираним и дистрибуираним подацима;  
 • вођења евиденције о подручјима од посебног значаја з а одбрану земље; стандардизације и хармонизације топографско - картографских производа у складу са техничким окбиром НИГП - а, међународним стандардима и INSPIRE спецификацијом података; учешће у развоју , имплементацији и одржавању геодетско – катастарског инфо рмационог система према дефинисаним принципима;
 • управљања, развоја и одржавање архитектуре и структуре 3 података из надлежности Завода; опсерваторијских мерења и испитивања варијација геомагнетског, геоелектричног и електромагнетског поља Земље;  
 • проучавања просторних и временских карактеристика магнетског, електричног и електромагнетског поља Земље, праћење временских варијација тих поља и проучавање њихових узрока;
 • праћења и проучавања стања и процеса у магнетосфери и јоносфери и израђивање јоносферских про гноза;
 • електромагнетских испитивања и сондирања на мрежи теренских станица и профила;  
 • проучавање перманентног магнетског поља Земље, утврђивање његове регионалне конфигурације и мерења на државној мрежи секуларних станица и геомагнетских тачака, израде одговарајућих геомагнетских карата;
 • проучавање закономерности развоја магнетског поља Земље и геомагнетских појава које претходе земљотресу, као и мерења у сеизмички и тектонски активним подручјима;  
 • палеомагнетска и археомагнетска теренска и лабораторијска и спитивања; 
 • праћења и одређивања еталона и стандарда за рад са опсерваторијским и лабораторијским инструментима и уређајима и вршење баждарења инструмената и уређаја; геомагнетска мерења на аеродромима;  
 • израде опсерваторијских Годишњака, извештаја и елабора та;
 • размене опсерваторијских и теренских података са међународним институцијама и учешћe на развојн им пројектима;
 • праћења и примене међународних препорука и стандарда из области геомагнетизма и аерономије;
 • унутрашње контроле над извршеним радовима из делокруга Сектора; директне пословне комуникације и сарадње са унутрашњим организационим јединицама Завода у областима из делокруга Сектора;
 • учешћа у реализацији међународних и донаторских пројеката;
 • учешћа у припреми стручних основа за израду нацрта закона и предлога подзаконских аката из делокруга Сектора, израде средњорочних и годишњих програма радова Сектора;
 • израде плана рада Сектора, праћења његове реализације и извештавања.